5.การนับเลข

1   いち     ichi   ( อิจิ )
2   に        ni      ( นิ )
3   さん     san    ( ซาน )
4  よん     yon    ( โย่ง )
5   ご        go      ( โก๊ะ )
6   ろく     roku   ( โระคุ )
7   なな    nana   ( นานะ )
8   はち   hachi  ( ฮะจิ )
9   きゅう kyu    ( คิว )
10 じゅう  juu    ( จู )

ตัวอย่าง  10  ( じゅう ) + 1 ( いち) =  11 ( じゅういち )

12   じゅうに           juuni         ( จูนิ )
13   じゅうさん        juusan      ( จูซาน )
14   じゅうよん       juuyon      ( จูโย่ง )
15   じゅうご           juugo       ( จูโก๊ะ )
16   じゅうろく         juuroku    ( จูโระคุ )
17   じゅうなな        juunana    ( จูนานะ )
18   じゅうはち       juuhachi    ( จูฮะจิ )
19   じゅうきゅう     juukyu      ( จูคิว )

ตัวอย่าง   20  ( に じゅう )  + 1 ( いち )  =  21  (  に じゅういち  )

แค่นำเลข 2 มาไว้หน้า  10  ก็จะกลายเป็น  20  แล้วครับ
30  ก็นำเลข  3  มาไว้หน้า  10 

37   さん じゅうなな      sanjuunana      ( ซานจูนานะ )
45   よんじゅうきゅう    yonjuukyu       ( โย่งจูคิว )
55   ごじゅうご              gojuugo          ( โก๊ะจูโก๊ะ )
                                     .
                                     .
                                     .
99   きゅうじゅう きゅう       kyujuukyu         ( คิวจูคิว )

100  ひゃく          hyaku          ( เฮียคุ )
200 にひゃく  nihyaku          ( นิเฮียคุ )
300 さんびゃく *  sanbyaku   ( ซานเบียคุ )
400 よんひゃく  yonhyaku         ( โย่งเฮียคุ )
500 ごひゃく  gohyaku          ( โก๊ะเฮียคุ )
600 ろっぴゃく *   roppyaku  ( รปเปียคุ )
700  ななひゃく  nanahyaku ( นานะเฮียคุ )
800  はっぴゃく *   happyaku  ( ฮัปเปียคุ )
900  きゅうひゃく  kyuuhyaku ( คิวเฮียคุ )
1000  せん  sen   (เซน)

Facebook Comments
โหวต

Leave a comment

www.000webhost.com