8.ชื่อวิชา

かがく                            kagaku                           คากาคุ                     เคมี

せいぶつかがく      seibutsukagaku         เซอิบุซึคากาคุ      ชีววิทยา

ちりがく                    chirigaku                         จิริกะคุ                      ภูมิศาสตร์

すいがく                    suigaku                             ซือกาคุ                   คณิตศาสตร์

ぶつりがく               butsurigaku                   บุทสึริกาคุ              ฟิสิกส์

おんがく                    ongaku                              องกาคุ                    ดนตรี

たいいくがく          taiikugaku                       ทาอีคุกาคุ              พละ

ぶんがく                    bungaku                            บุนกาคุ                   วรรณคดี

けいざいがく          keizaigaku                       เคอิซาอิกาคุ         เศรษฐศาสตร์

けんちくがく          kenchikugaku                เคนจิคุกาคุ            สถาปัตยกรรมศาสตร์

かょういくがく     kayouikugaku               คโยอิคุกาคุ            ครุศาสตร์

Facebook Comments
โหวต

Leave a comment

www.000webhost.com