2.ตารางอักษรภาษาญี่ปุ่น

อักษรฮิรางานะ

อักษรคาตะคานะ

ตัวอย่างการอ่านอักษรฮิรางานะ และคาตะคานะ

a อ่านว่า อะ i อ่านว่า อิ u อ่านว่า อุ e อ่านว่า เอะ o อ่านว่า โอะ
ka อ่านว่า คะ ki อ่านว่า คิ ku อ่านว่า คุ ke อ่านว่า เคะ ko อ่านว่า โคะ
sa อ่านว่า สะ shi อ่านว่า ชิ su อ่านว่า สุ se อ่านว่า เสะ so อ่านว่า โสะ
ta อ่านว่า ทะ chi อ่านว่า ชิ tsu อ่านว่า ซึ te อ่านว่า เทะ to อ่านว่า โทะ

Facebook Comments
โหวต

Leave a comment

www.000webhost.com